Eventi

4 eventi trovati
Agiornamentu albu ùnicu  comunale de sos Iscrutadores

Agiornamentu albu ùnicu comunale de sos Iscrutadores

SU SÌNDIGU Bidu s’art. 3 de sa lege 8 de martzu de su 1989, n. 95, e mudaduras imbenientes, chi previdit s’afissione de unu manifestu apòsitu pro invitare chie est interessadu, a fàghere dimanda de ...

Leggi
Agiornamentu albu de presidente de sègiu eletorale

Agiornamentu albu de presidente de sègiu eletorale

SU SÌNDIGU Bidu s’art.1 de sa lege 21 de martzu de su 1990, n. 53, cun sa cale est istada apostivigada      s’istitutzione, in sa cancelleria de onni corte de apellu, de un’albu de ...

Leggi
Regorta de fotografias antigas de sa bidda de Mara

Regorta de fotografias antigas de sa bidda de Mara

Regorta de fotografias antigas de sa bidda de Mara ...

Leggi
Abertura Ufìtziu Limba Sarda

Abertura Ufìtziu Limba Sarda

S’amministratzione comunale de Mara pustis de unu progetu presentadu in su 2014, L.482 de su 15/12/1999, cun Putumajore comune cabufila at ativadu s’Isportellu linguisticu subracomunale cun sos comunes de Putumajore, B ...

Leggi